INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych przez  Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA
Spółka partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA Spółka partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski, ul. Jarzębinowa 24 C, 58-100 Świdnica, NIP 8841048647, REGON 890448688

Dane kontaktowe

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem drogą listowną na adres : ul. Jarzębinowa 24C, 58-100 Świdnica, telefonicznie pod numerem telefonu 74 856 88 98, 74 856 92 99 lub mailowo : dentysta@proxima.swidnica.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

 • w celu udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów :

 • osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
 • podmiotom prowadzącym obsługę księgową na podstawie zawartej z Administratorem umowy;
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne na podstawie zawartej z Administratorem umowy;
 • podmiotom świadczącym pomoc prawną na podstawie zawartej z Administratorem umowy;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe wyłącznie w celu nadawania korespondencji.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

Państwa prawa

Posiadają Państwo :

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym do otrzymania jednej bezpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z przepisów prawa,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • prawo do usunięciach swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Informacja o przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (zwanego dalej : RODO) niniejszym informujmy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego jest Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA Spółka partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski z siedzibą w Świdnicy, ul. Jarzębinowa 24C.

Dane kontaktowe

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem drogą listowną na adres: ul. Jarzębinowa 24C, 58-100 Świdnica, telefonicznie pod numerem telefonu 74 856 88 98, 74 856 92 99 lub mailowo : dentysta@proxima.swidnica.pl.

Cele, zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie podmiotu leczniczego w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, pacjentom, osobom towarzyszącym;
 • zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń podmiotu leczniczego.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 23 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz na podstawie art. 222 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
 • teren wokół budynku, w szczególności parking,
 • pomieszczenia ogólnodostępne : wejście do budynku, poczekalnia wraz z recepcją, hol.
 1. Rejestracji podlega wyłącznie obraz z kamer. Nie jest rejestrowany dźwięk.
 2. Monitoring funkcjonuje przez całą dobę.
 3. Strefa objęta monitoringiem jest oznaczona za pomocą informacji tekstowych oraz znaków graficznych w formie piktogramów kamer.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Nagrania z monitoringu przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie dłużej niż 3 miesiące. Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.
 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Państwa prawa

W granicach określonych przepisami prawa, osoby objęte monitoringiem mają prawo do :

 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
 • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
 • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

Cel, zakres oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zostały określone w Regulaminie monitoringu wizyjnego podmiotu leczniczego.

RODO